ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN RICK'S AUDIO
Definities
 • Rick’s Audio: Rick’s Audio V.O.F., gevestigd te Budel onder KvK nr. 78029651.
 • Klant: degene met wie Rick’s Audio een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Rick’s Audio en klant samen.
 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden
 • Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Rick’s Audio.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Productinformatie
De informatie op de website en gegeven door Verkoper, zijn slechts indicatief en naar eer en geweten samengesteld. Verkoper is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel, verlies of kosten als gevolg van enige onjuistheid of vergissing in deze informatie. De Klant draagt er uitsluitend zelf de verantwoordelijkheid voor dat de door hem bestelde Producten geschikt zijn voor de door hem gewenste toepassing(en). Schade veroorzaakt door onjuist gebruik en inzet is uitgesloten.
Gebruikte goederen zijn gebruikt en kunnen eventuele gebruikskenmerken dragen welke door Klant als zodanig geaccepteerd worden bij aankoop, claims achteraf hieromtrent worden niet geaccepteerd. Daarnaast kunnen er eventueel nog voor Verkoper onbekende storingen aan de Producten voorkomen, ook hier omtrent kunnen geen rechten worden ontleend voor teruggave van de Producten, dit geldt ook voor eventuele ongeziene “modificaties” door eerdere eigenaren.
 
Betalingen en betalingstermijn
 • Rick’s Audio mag bij het aangaan van de overeenkomst of bij reservering van een product, een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 • De klant dient bij internetaankoop of aankoop via Marktplaats, de betaling van het aangeschafte product binnen de gestelde betalingstermijn zoals vermeld op de factuur te hebben voldaan.
 • Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Rick’s Audio de klant een aanmaning hoeft te sturen dan wel in gebreke hoeft te stellen.
 • Rick’s Audio behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Gevolgen niet tijdig betalen
 • Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Rick’s Audio gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Rick’s Audio.
 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Rick’s Audio zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Rick’s Audio op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Rick’s Audio, dan is hij nog steeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan Rick’s Audio te betalen.
Recht van reclame
 • Zodra de klant in verzuim is, is Rick’s Audio gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 • Rick’s Audio roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 • Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Rick’s Audio, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 • De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
Herroepingsrecht
 • Het herroepingsrecht van Artikel 6: 230o van het Burgerlijk Wetboek en het wettelijke conformiteitsrecht van Artikel 7:17 en 7:18 zijn niet van toepassing op aankopen van gebruikte artikelen.
 • “De door ons aangeboden apparatuur verkeert over het algemeen in een zeer nette staat. Het blijft echter gebruikte apparatuur met een verleden; eventuele minimale gebruikssporen kunnen we dus niet uitsluiten!”
 • Op al onze aankopen en reparaties zijn de “Algemene leveringsvoorwaarden Rick’s Audio” van toepassing, welke u kunt terugvinden op onze website.
 • Het risico van verlies, schade of diefstal van een retourzending ligt altijd bij de afzender. In geval van een retourzending ligt dit risico dus altijd bij de klant. Rick’s Audio kan hierin niets betekenen of bemiddelen. Daarom raden wij u aan het product verzekerd en aangetekend retour te sturen naar ons post-adres, zoals vermeld op deze website.
Retentierecht
 • Rick’s Audio kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Rick’s Audio heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 • De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Rick’s Audio.
 • Rick’s Audio is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Eigendomsvoorbehoud
 • Rick’s Audio blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Rick’s Audio, met inbegrip van vorderingen over het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.
 • Tot die tijd kan Rick’s Audio zich te allen tijde beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 • Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 • Indien Rick’s Audio een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Rick’s Audio het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
Levering
 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • Levering vindt plaats bij Rick’s Audio, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 • Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 • Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Rick’s Audio het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 • Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Rick’s Audio kan tegenwerpen.
Levertijd
 • Veel van de producten op onze website hebben wij daadwerkelijk op voorraad. Wij doen er dan ook alles aan uw product zo snel mogelijk te leveren.
 • De door Rick’s Audio opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Rick’s Audio.
 • Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Rick’s Audio niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 • Aan de gehanteerde levertijden en vermelde voorraden op deze website, kunnen geen rechten worden ontleend door de koper.
Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
 
Levering en overgang van risico
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de klant over op het moment waarop de zaak in de macht van de vervoerder wordt gebracht door de verkoper.
 
Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 
Verpakking en verzending
Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Rick’s Audio niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Rick’s Audio, bij gebreke waarvan Rick’s Audio niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 
Garantie
 • Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Rick’s Audio enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 • De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 • De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 • Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
 • Bij defecten/storingen door gebruikersfout, bij reparatie door derden en/of door “DIY”-reparaties vervalt deze garantie per direct.
Garantie bij gebruikte apparatuur
 • Garantie (aantal dagen/maanden staat vermeld op uw factuur) houdt in dat het apparaat indien mogelijk door onze technische dienst kosteloos wordt gerepareerd, d.w.z. arbeid en onderdelen worden vergoed. Verzendkosten zijn altijd voor rekening van de klant.
 • Verzendkosten worden in rekening gebracht bij reparatie cq. vervanging.
Uitvoering van de overeenkomst
 • Rick’s Audio voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 • Rick’s Audio heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Rick’s Audio tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Rick’s Audio tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 • Indien de klant de overeenkomst/levering van product voortijdig annuleert, worden de, tot het moment van annulering gemaakte kosten door verkoper in mindering gebracht op het totale te crediteren aankoopbedrag aan klant.
Informatieverstrekking door de klant
 • De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Rick’s Audio.
 • De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 • Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Rick’s Audio de betreffende bescheiden.
 • Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Rick’s Audio redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Uitvoering van een dienst
 • Rick’s Audio zal zich inspannen om de dienstverlening naar beste kunnen uit te voeren en garandeert de vastgelegde afspraken tijdig en volledig na te komen, een en ander conform de wet en maatschappelijke gebruik en met inachtneming van de zorg van een goed dienstverlener op grond van artikel 7:401 BW.
 • Indien Rick’s Audio op enig moment voorziet dat zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dient Rick’s Audio de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Rick’s Audio tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Rick’s Audio geleverde producten en/of diensten.
 
Klachten
 • De klant dient een door Rick’s Audio geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Rick’s Audio daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Rick’s Audio in staat is hierop adequaat te reageren.
 • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Rick’s Audio gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
 • De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Rick’s Audio.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Rick’s Audio ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Aansprakelijkheid Rick’s Audio
 • Rick’s Audio is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Indien Rick’s Audio aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 • Rick’s Audio is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 • Indien Rick’s Audio aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Recht op ontbinding
 • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Rick’s Audio toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 • Is de nakoming van de verplichtingen door Rick’s Audio niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Rick’s Audio in verzuim is.
 • Rick’s Audio heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Rick’s Audio kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Rick’s Audio in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Rick’s Audio kan worden toegerekend in een van de wil van Rick’s Audio onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Rick’s Audio kan worden verlangd.
 • Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 • Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Rick’s Audio één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Rick’s Audio er weer aan kan voldoen.
 • Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 • Rick’s Audio is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.
Wijziging leveringsvoorwaarden
 • Rick’s Audio is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Rick’s Audio zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 • Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de leveringsvoorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Overgang van rechten
 • Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Rick’s Audio.
 • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2 BW.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 • Wanneer één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Rick’s Audio bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • Op deze leveringsvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Rick’s Audio is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 01 mei 2020.